چگونگی انجام بازی هفت کثیف

چگونگی انجام بازی هفت کثیف
بازی هفت خبیث بعد از حکم و شلم از بازی های پرطرفدار ورق است و معمولاً در جمع هایی که تعداد آن ها بیشتر از دو نفر است انجام می شود. این بازی با پنجاه و دو کارت شروع شده و اگر تعداد بازیکنان بیشتر از پنج نفر باشد باید از دو دسته کارت استفاده کنید. برای شروع بازی هفت خبیث ابتدا نفری که کارت ها را تقسیم می کند مشخص کنید و آن شخص به هر نفر هفت کارت می دهد.

کارت های باقی مانده در وسط زمین بازی و به پشت گذاشته می شود. یک کارت را به عنوان کارت مبدا و شروع بازی رو کرده و در کنار دسته کارت های دیگر روی زمین قرار می دهیم. بازی به این صورت شروع می شود که نفر اول باید کارتی متناسب با کارتی که روی زمین گذاشته شده (یا هم خال یا هم عدد) انتخاب کند و روی زمین بگذارد. در صورتی که خال مشابه را در دست خود نداشته باشد باید از روی دسته کارت هایی که روی زمین است، یک کارت جریمه بردارد. کارت برداشته شده اگر هم خال کارت روی زمین باشد روی کارت اول قرار می گیرد. اما اگر کارت شبیه کارت روی زمین نبود باید کارت را نگه دارد و نوبت به نفر بعدی می رسد.

بازی هفت خبیث تا جایی ادامه می یابد که یک نفر از اعضا بتواند تمام کارت های خود را روی زمین بگذارد و کارتی در دست نداشته باشد. فرد برنده در دور بعدی بازی باید شروع کننده باشد. تعداد کارت هایی که در دست افراد باقی می ماند به عنوان یک امتیاز منفی برای آن ها محسوب می شود، که شمارش آن را در ادامه خواهیم گفت.
تنها زمانی می توانید بازی را به اتمام برسانید که تعداد دست های بازی و یا تعداد امتیازهای منفی را قبل از شروع بازی مشخص کرده باشید، آن موقع هر کس به امتیاز مشخص شده رسید، بازنده بازی است. بعد از آن شروع به شمارش امتیاز سایر بازیکنان می کنید و کسی که کمترین امتیاز منفی را دریافت می کند در نهایت برنده بازی است.
در صورت تمایل می توانید این بازی را به صورت حذفی نیز انجام دهید، به این صورت که هر کسی که تعداد کارت های موجود در دستش تمام شد، می تواند اعلام کند که کارت هایش به پایان رسیده و برنده بازی است. پس از او، به ترتیب بازیکنان دیگر ادامه می دهند تا برنده های بعدی مشخص شوند.
زمانی که تعداد بازیکنان به عدد دو رسید، بازیکن ها می توانند در کنار برگه هشت، برگه آس را نیز که به عنوان جایزه به حساب می آید، روی زمین بگذارند. البته به این مسئله نیز توجه داشته باشید، در صورتی که تنها کارت موجود در دست شما برگه 8 است و خال وسط زمین عدد زمینه است، باید بلند بگویید تک برگ و جایزه آن را بیندازید و پایان بازی هفت خبیث را اعلام کنید، در غیر این صورت جریمه خواهید شد!

قوانین بازی هفت خبیث

فردی که کارت ها را پخش می کند، حتماً باید این کار را در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام دهد.
مشخص شدن کارت آس به این معنا است که نوبت نفر بعدی از دست رفته است و نفر بعد از او باید به بازی ادامه دهد.
رو شدن عدد 2 در این بازی این مفهوم را دارد که یک نفر از بازیکنان باید به انتخاب بازیکنی که کارت شماره 2 را در دست دارد جریمه شود. معمولا کسی را باید انتخاب کرد که کارت هایش رو به اتمام است.
با ظاهر شدن عدد 7، اگر بازیکن بعدی کارتی با شماره هفت از هر خال در دست داشته باشد، می گذارد اما در صورتی که کارتی با شماره هفت نداشته باشد، باید جریمه شود و دو کارت را از روی زمین بردارد و در این صورت بازی برای نفر بعد به روال قبل ادامه می یابد. نکته مهم این است که اگر نفر بعد کارت 7 را بازی کرد، نفر سوم با نداشتن کارت 7 چهار کارت و نفر بعد 6 کارت و… جریمه می شود. به همین دلیل است که این بازی به هفت خبیث معروف شده است.
برداشتن کارت شماره 8 از روی زمین به مفهوم جایزه است. در واقع فردی که کارت 8 را می گذارد می تواند یک کارت دیگر را نیز به انتخاب خود روی زمین بگذارد. البته توجه داشته باشید که کارت دومی که به عنوان جایزه روی زمین قرار می گیرد باید با کارت 8 هم خال باشد، اگر بازیکن مورد نظر کارت هم خال شماره 8 را در دست خود نداشته باشد باید یک کارت را از روی زمین بردارد.
اگر بازیکنی فقط یک کارت در دست دارد باید با صدای بلند بگوید تک کارت، اگر این کار را انجام ندهد و دیگر بازیکنان متوجه خطای او شوند، در این صورت او جریمه می شود و باید یک کارت از روی زمین بردارد.
در صورت انجام تخلفاتی مانند تاخیر در بازی، خارج از نوبت بازی کردن و… فرد توسط سایر بازیکنان جریمه می شود و باید یک کارت از روی زمین بردارد.
اگر تنها کارت موجود در دست بازیکن کارت آس بود باید جایزه خود را هم بگذارد، در غیر این صورت چون دیگر کارتی در دست ندارد جریمه می شود.
اگر بازیکن اول کارت عدد 7 را روی زمین قرار دهد، بازی تا زمانی که فرد دیگری عدد هفت را بر روی دسته کارت ها قرار دهد، ادامه می یابد. اگر بازیکن دوم و سوم نیز عدد هفت را قرار دادند و بازیکن بعدی آن ها عدد هفت نداشت مشمول قانون سرکش می شود و باید 8 کارت جریمه شود.
اگر بازیکنی عدد 10 را بگذارد، به این معنا است که جهت حرکت بازی باید برعکس شود.
سرباز روی هر خال و هر عددی به غیر از 7 می آید و در صورتی که کارت سرباز رو شود، بازیکنی که این کارت را گذاشته می تواند در صورت تمایل حکم بازی را به دلخواه و سلیقه خود تغییر دهد.
یکی دیگر از قوانین این بازی استفاده از دو کلمه من یا تو می باشد، بدان معنا که در ابتدای بازی و با توافق سایر اعضا استفاده از این دو کلمه در بازی ممنوع اعلام می شود و اگر هر کدام از بازیکنان از دو واژه ذکر شده استفاده کنند، مشمول جریمه خواهند شد و باید یک کارت از روی زمین بردارند!
برای اتمام بازی باید یک امتیاز به طور مثال 500 بین طرفین در ابتدای بازی مشخص شود و در پایان هر دست امتیاز منفی بازیکنان باید شمرده شود و با دست های قبلی جمع شود. هر بازیکنی که زودتر به امتیاز تعیین شده برسد بازی را باخته است.
بازیکنی که به هر دلیل جریمه می شود و از روی زمین تعدادی کارت برمی دارد، همان دستی که جریمه شده بازی نمی کند و نفر بعد ادامه می دهد.
وقتی کارت اول را رو می کنیم نباید از کارت های خاص مثل سرباز باشند، اگر این کارت ها رو شد باید بین بقیه کارت ها قرار دهیم و یکی دیگر را برداریم.
اگر تنها کارت موجود در دست بازیکن، کارت آس باشد باید جایزه خود را هم بگذارد و چون دیگر کارتی در دست ندارد جریمه می شود.
اگر دو برگ در دست یک بازیکن باشد و یکی از این دو برگ 8 باشد و جایزه نیز هم خال یا عدد زمینه باشد باید اول اعلام تک برگ کند و جایزه خود را بیندازد و پایان بازی را اعلام کند.
اگر بازیکنی فقط دو برگ داشته باشد، با گذاشتن عدد 2 و اعلام تک برگ نمی تواند آخرین برگ خود را به عنوان جریمه به بازیکن دیگری بدهد و باید از زمین جریمه را بدهد و بازی ادامه پیدا می کند.
امتیاز دهی در بازی هفت خبیث
زمانی که نفر اول کارت های خود را تمام کرده و پایان بازی را اعلام کرده، باید تمام افراد باقی مانده در بازی امتیاز منفی دریافت کنند. هر کدام از کارت ها امتیاز منفی جداگانه ای دارد که در ادامه توضیح می دهیم:

برگه های شماره 2 تا 10 امتیاز منفی برابر با شماره کارت دارند. این روش، کارت شماره هفت را شامل نمی شود.
کارت بی بی 3 امتیاز منفی دارد.
کارت شاه 4 امتیاز منفی دارد.
کارت سرباز 20 امتیاز منفی را شامل می شود.
کارت آس دارای 11 امتیاز منفی است.
اگر بازیکنی کارت شماره 7 در دستش بماند، امتیاز منفی اش ضربدر 2 می شود و اگر دو عدد 7 باشد، امتیاز منفی اش ضربدر 4 می شود.
اگر فردی که در ابتدا بازی را تمام کرده، کارت پایانی اش سرباز باشد، امتیاز منفی دیگر افراد دو برابر می شود.

بازی هفت خبیث آنلاین
اگر اهل بازی با گوشی هوشمند خود هستید، می توانید این بازی سرگرم کننده را به صورت آنلاین انجام دهید. این بازی برای سیستم عامل های اندروید و IOS در دسترس است.

کلام آخر
در این نوشته از سایت بازیزا به معرفی بازی کارتی و پرطرفدار هفت خبیث پرداخته شد. این بازی در حین سادگی می تواند زمان زیادی شما را درگیر کند، بدین صورت که دیگر متوجه گذر زمان نباشید. امیدواریم از انجام این بازی گروهی جذاب در دورهمی ها و جمع های دوستانه خود لذت ببرید.

همراهان عزیز بازیزا لطفا در بخش کامنت های سایت، بازی های گروهی و کارتی مورد علاقه خود را با ما و دیگران کاربران بازیزا به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول در زمینه بازی هفت خبیث
روند بازی هفت خبیث چگونه است؟
1- برای شروع بازی هفت خبیث به هر نفر هفت کارت داده می شود.
2- کارت های باقی مانده در وسط زمین بازی و به پشت گذاشته می شود.
3- یک کارت را انتخاب کرده و به عنوان کارت مبدا و شروع بازی روی زمین در کنار دسته کارت های دیگر قرار می دهیم.
4- نفر اول باید کارتی را از روی زمین بردارد و اگر کارت برداشته شده با کارتی که در دست دارد مطابقت داشته باشد باید آن کارت را نیز روی زمین قرار دهد، اما اگر دو کارت شبیه یکدیگر نبودند باید کارت را نگه دارد و نوبت به نفر بعدی می رسد.

برنده بازی هفت خبیث کیست؟
اولین نفری که دستش خالی می شود برنده بازی است و نفرات دیگر با توجه به کارت هایی که در دستشان باقی مانده امتیاز منفی می گیرند.

عدد هفت در این بازی چه کاربردی دارد؟
با مشخص شدن عدد 7 بر روی کارت ها روی زمین اگر بازیکن کارتی با عدد هفت در دست داشته باشد، بازی طبق روال گذشته ادامه می یابد اما در صورتی که کارت شماره هفت را نداشته باشد باید دو کارت را از روی زمین بردارد و در این صورت بازی برای نفر بعد به روال قبل ادامه می یابد.

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید