آموزش کامل بازی پوکر تگزاس هولدم

آموزش کامل بازی پوکر تگزاس هولدم
از روزی که کازینو تاسیس شد بازی پوکر بر تاج و تخت آن تکیه زد، در این بازی همه چیز بر پایه شانس نیست. حتی کارت های دست تان نمی تواند از شما یک برنده قطعی بسازد، این بازی یک جنگ تمام عیار با کت و شلوار است. هر کسی که دور میز پوکر می نشیند با یک استراتژی آمده است یکی بلوف می زند یکی کلد کالینگ می کند آن یکی با زیر نظر گرفتن رفتار بازیکنان دور میز سعی می کند تا دست بازیکنان را بخواند، اما همه آنها از همین جا شروع کرده اند آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم محبوب ترین نوع بازی پوکر در این مقاله ابتدا به آموزش بازی تگزاس هولدم می پردازیم و در پایان این متن فیلم آموزشی آن را نیز خواهیم دید.

انواع ﺑﺎزﯼ ﭘﻮﮐﺮ
پوکر نام بازی تخصصی و گروهی است که با شانس و بلوف زدن فراوان همراه است دراین بازی کسی که بهترین دست را دارد برنده می شود پوکر انواع مختلفی دارد اما محبوب ترین آن تگزاس هولدم است و سپس شاید بتوان گفت پوکر اوماها اما هستند بازی های دیگری همانند رز پنج و هفت کارتی پوکر چینی و آناناس که هیچگاه نتوانستند به گرد پای تگزاس هولدم برسند از طرفی هم در کازینو هم در سایت شرط بندی تگزاس هولدم بازی می شود

آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم
اولین نکته ای که در آموزش پوکر بیان می شود این است که بازی در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ از دیلر یا کارت پخش کن که در واقع مدیر میز است شروع می شود و ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 2 ﻛﺎرت داده ﻣﻲﺷﻮد در سمت چپ دیلر به ترتیب Small Bling و بعد Big Blind نشسته اند که مقدار شرط Big Blind باید دو برابر شرط Small Bling باشد که البته کمترین شرط روی میز است در واﻗﻊ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر از اﻳﻦ ﭘﺲ از این دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SB و BB ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد
ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان BB را ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از آن دور ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺎ بزندکه به آن Fold گفته می شود ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﻛﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ (Raise) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان Raise ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ BB اﺳﺖ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise در ﭘﻮﻛﺮ تگزاس هولدم
از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise ﭘﻮﻛﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود
Limit
No limit
Pot Limit
در ﻧﻮع Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ BB اﺳﺖ و این کار ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4 دور اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ در ﻧﻮع Pot Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزی ﭘﻮت (Pot) ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان Raise ﺗﻮپ زد در ﻧﻮع No Limit ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ از Raise ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآن دور ﺑﺎزی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻳﻚ دور SB ﺑﺮاﺑﺮ10و BB ﺑﺮاﺑﺮ20 اﺳﺖ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ 60 اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎن 60 را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ

کارت های مشترک در پوکر
ﺳﻪ ﻛﺎرت Flop
بعد از ﭘﺎﻳﺎن دور اول ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر هولدم 3 ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻮﻛﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Flop ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی بازی پوکر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼمﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ Raise ﺟﺎ زده و Fold ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﻌﺪی اﺷﺘﺮاﻛﻲ رو ﻣﻲﺷﻮد

ﻳﻚ ﻛﺎرت Turn ﻳﺎ Fourth Street
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور دوم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی یک ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ از 6 ﻛﺎرتﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Turn ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪ بازی پوکر اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮط SB ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از وی ﻛﻪ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﺎFold ﻛﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اشتراکی رو می شود

ﻳﻚ ﻛﺎرت River ﻳﺎ Fifth Street
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور ﺳﻮم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر یک ﻛﺎرت دیگر ﻛﻪ ﻛﺎرت آﺧﺮ اﺳﺖ رو می ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ یک از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ پنج ﺗﺎﻳﻲ ازهفت ﻛﺎرت ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ River ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزی ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ Raiseﻛﻨﺪ ﻳﺎ Fold ﻛﻨﺪ در ﻫﺮ دور ﺑﺎزی اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻂ یک ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ Fold ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻮد ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از رو ﺷﺪن ﻛﺎرت آﺧﺮ ﻳﺎ River و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺷﺮط در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر داشته باشد Show Down ﻳﺎ دﻳﺪن دﺳﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرت آﺧﺮ ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﺎرﺗﻬﺎﻳﺶ را روﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲﺑﺮد اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ Split ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد

برچسب ها

پست های مرتبط

نظرات کاربران

برای اطلاع از جوایز دلاری کازینو یاب و مشاهده فیلم های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید